Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora mladih

Regionalna strategija za mlade i razvoj sektora mladih

Projekt provodi Krapinsko-zagorska županija sa partnerima Pregrada.info, Mrežom udruga Zagor i Zagorskom razvojnom agencijom.

Cilj projekta je izrada nove regionalne strategije za mlade s područja Krapinsko-zagorske županije.

Trajanje projekta: 7.6.2020. - 6.6.2023.

Kratki opis:

Provedbom projekta mladi će, kroz interaktivne informativne radionice steći znanja vezana uz donošenje odluka na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini te mogućnostima aktivnog sudjelovanja. Uspostava dijaloga između donositelja odluka i mladih direktno na lokacijama donositelja odluka neposredno će rezultirati osnaživanjem mladih za aktivno sudjelovanje, razvijanjem i osnaživanjem njihovih kapaciteta za kvalitetnu komunikaciju i suradnju. Na taj će se način projektom saznati što je važno mladima u Krapinsko-zagorskoj županiji te će provedba projekta dugoročno doprinijeti poboljšanju uloge mladih. Kroz dijalog donositelja odluka i mladih želi se uspostaviti suradnički i parterski odnos u sklopu kojeg mladi mogu jasno iznijeti svoja stajališta, ideje, potrebe i preporuke kako bi se politike za mlade trebale provoditi na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.

Financira: Erasmus+ program kroz Ključnu aktivnost 3 “Projekti dijaloga s mladima” u iznosu od 17.430,00 EUR.

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge