ZABOK S MLADIMA

ZABOK S MLADIMA

Projekt provodi Grad Zabok u partnerstvu s Mrežom udruga Zagor i udrugom Regenerator. Projekt financiraju Ministarstvo socijalne politike i mladih i Grad Zabok a ukupna vrijednost je 76.280,00 kuna. Projekt je počeo 04.11.2015. i trajati će do 03

Projekt provodi Grad Zabok u partnerstvu s Mrežom udruga Zagor i udrugom Regenerator.

Projekt financiraju Ministarstvo socijalne politike i mladih i Grad Zabok a ukupna vrijednost je 76.280,00 kuna.

Projekt je počeo 04.11.2015. i trajati će do 03.11.2016. 

Projekt se provodi na području grada Zaboka.

O projektu

Cilj projekta je podizanje svijesti mladih i organizacija civilnoga društva o potrebama mladih u Zaboku, aktiviranje mladih te uključenje mladih u sustave donošenja odluka. Kroz zajednički rad udruga i Grada radit će se na jačanju kapaciteta mladih, organizacija civilnoga društva i Grada Zaboka koji će pomoći u stvaranju aktivnog građanstva, razvijati lokalno partnerstvo za projekte i programe mladih te ojačati međusektorsku suradnju.

Tijekom projekta će se održati edukacije o javnim politikama i politikama za mlade, što je to lokalni program za mlade i kako se uključiti u izradu i provedbu programa. Grad Zabok će imenovati radnu grupu za pripremu nacrta lokalnog programa za mlade koja će koordinirati aktivnosti izrade programa s mladima, organizacijama civilnog društva i drugim dionicima u gradu Zaboku. Provest će se istraživanje o problemima i potrebama mladih čiji će rezultati biti temelj za pripremu nacrta programa. Sam nacrt programa zainteresirana javnost moći će pregledati i komentirati putem internetskog savjetovanja i javne rasprave. Cijeli projekt pratiti će i javne akcije i druženja u svrhu informiranja javnosti, posebice mladih, o projektnim aktivnostima.

donors

Network of associations Zagor is the beneficiary of institutional support to the National Foundation for civil society development for stabilization and/or development of the Association