O udruzi

Udruga je osnovana 26.02.2007. godine kao rezultat inicijative udruga mladih u Krapinsko-zagorskoj županiji. Naime, od 2005. godine nekoliko udruga mladih koje djeluju na području županije prepoznale su potrebu za boljim predstavljanjem problema i programa mladih u javnosti, lobiranjem za potrebe mladih i promjenama u javnim politikama kao i izradom Županijskog programa za mlade koji će provoditi udruge i samouprava zajedničkim kapacitetima. Županijski program za mlade usvojen je 11.7.2006. godine a nekoliko mjeseci kasnije osnovana je udruga koja danas okuplja 11 udruga mladih i za mlade te predstavlja njihove interese u javnosti. Osim na organizacije koje se bave mladima, fokus i je i na samim mladima i njihovim potrebama i direktnom radu s mladima.

Udruga je tijekom godina rada definirala programe i pravce u kojima djeluje, uključujući i područje zagovaranja i sudjelovanja udruge u procesima donošenja odluka.

Misija i vizija

Misija

Aktiviranje, razvijanje i korištenje individualnih potencijala mladih u svrhu pronalaženja novih i efikasnih rješenja za društvene izazove. Razvijanje međusektorske suradnje radi jačanja kapaciteta udruge u razvoju programa i projekata i radi stvaranja boljeg okruženja za organizacije civilnog društva. Jačanje organizacija civilnog društva s ciljem jačanja lokalnih zajednica. 

Vizija

Poticanje, stvaranje i oblikovanje kreativnog razmišljanja i djelovanja u svrhu poboljšanja društvenog života u Krapinsko – zagorskoj županiji.

Ciljevi

Ciljevi Mreže udruga Zagor:

 • Širenje kulture mladih i poticanje dijaloga među mladima u Hrvatskoj i svijetu;
 • Koordiniranje udruga iz Krapinsko-zagorske županije, povezivanje istih te stvaranje i provedba zajedničkih projekata te jačanje kapaciteta udruga, ne samo članica Zagora već i drugih organizacija civilnoga društva te pružanje potpore razvoju civilnom društvu;
 • Zalaganje za prava i interese mladih i drugih građana u Republici Hrvatskoj te za mir, slobodu i demokraciju kao temeljna načela razvoja ljudskog društva;
 • Zalaganje za partnerstvo između udruga iz Krapinsko-zagorske županije te međusektorsku suradnju;
 • Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade Krapinsko-zagorske županije;
 • Poticanje razvoja volonterstva i aktivnog sudjelovanja u zajednici;
 • Poticanje socijalnog poduzetništva kao oblika samozapošljavanja, održivosti i samofinanciranja udruga;
 • Razvijanje civilnoga društva i lokalne zajednice;
 • Promicanje izvaninstitucionalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja;
 • Razvoj aktivnog građanstva i društvenog kapitala u lokalnim zajednicama
 • Promicanje i jačanje međusektorske suradnje i unutar sektorske suradnje
 • Osiguranje prilike mladim osobama za kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

Ciljevi programa koje udruga provodi su:

Razvoj civilnog društva i međusektorska suradnja: ciljevi ovog programa su stvaranje poticajnog okruženja i ujednačavanje regionalnog razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, razvoj aktivnog građanstva i društvenog kapitala u lokalnim zajednicama te promicanje i jačanje međusektorske suradnje. Cilj je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva te povezivanje građana, posebice mladih s organizacijama civilnog društva.

Volonterski program VolontirAJMO: ciljevi ovog programa su pridonijeti društvenom razvoju, razvoju civilnoga društva u Krapinsko – zagorskoj županiji promoviranjem i razvojem podrške volonterstvu te jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za organizirano volontiranje. Cilj je promoviranje volonterstva među mladima i građanima svih generacija.

Centar za mlade: ciljevi ovog programa su osiguranje prilike mladim osobama za kvalitetno provođenje slobodnog vremena, poboljšanje kvalitete života mladih u lokalnoj i regionalnoj zajednici, pružanje potpore organizacijama civilnog društva kroz vlastite kapacitete njihovim aktivnostima (tehnička potpora) kao i provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade KZŽ te provođenje i potpora provođenju programa za mlade na lokalnoj razini. Putem internetskih stranica informirati javnost i mlade aktualnim temama.

Razvoj udruge u međunarodnom kontekstu: ciljevi ovog programa su razvoj partnerskog i suradničkog odnosa sa organizacijama izvan Republike Hrvatske. Kroz međunarodno partnerstvo i suradnju cilj je omogućiti razmjenu znanja i vještina, upoznavanje s inozemnim kulturama, običajima, jezicima, novim inovativnim mogućnostima i načinima učenja i prijenosa znanja i vještina. Otvaranje novih vidika i spoznaja za moguća rješenja u lokalnoj zajednici gdje udruga djeluje. Razvoj zajedništva, solidarnosti, međukulturalnog razumjevanja, promoviranje načela Europske unije i mobilnosti. 

Djelatnosti udruge

Udruga djeluje na nivou Krapinsko-zagorske županije.

 • Izrade i provedbe projekata u svrhu zaštite i ostvarivanja prava i interesa mladih i drugih građana u Republici Hrvatskoj, a posebice u Krapinsko-zagorskoj županiji;
 • Informiranje, savjetovanje, izobrazba organizacija civilnoga društva;
 • Pružanje tehničke podrške i druge oblike podrške članicama i drugim organizacijama civilnog društva;
 • Javno zagovaranje, sudjelovanje u kreiranju javnih politika;
 • Izdavačko-nakladne (izdavanje knjiga, letaka, plakata, brošura, multimedijalnih sadržaja (CD, DVD) i drugih vrsta promotivnih tiskovina) u skladu sa zakonom;
 • Organizacija javnih događanja (koncerti, izložbe, kino projekcije, rasprave, predavanja, tečajevi, seminari, priredbe, natjecanja i drugi kulturni, ekološki, informatički i informacijski sadržaji);
 • Okupljanje građana, a poglavito mladih koji se žele baviti kulturnim, ekološkim, znanstvenim, informacijskim, društvenim akcijama i pomagati iste;
 • Suradnja s drugim organizacijama u Hrvatskoj i svijetu u cilju širenja međunarodnog dijaloga te upoznavanje mladih s povijesnom i kulturnom baštinom Hrvatskog zagorja
 • Sudjelovanje u pripremanju i realizaciji planova i programa kulture na području Krapinsko-zagorske županije;
 • Provođenje Županijskog programa djelovanja za mlade Krapinsko-zagorske županije;
 • Provođenje preventivnih programa i projekata;
 • Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva;
 • Poticanje provedbe strukturiranog dijaloga između mladih i donositelja odluka;
 • Druge djelatnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva Udruge;
Članstvo i članice

Članstvo u Mreži udruga Zagor može biti Punopravno članstvo, Pridruženo članstvo i Počasno članstvo.

Punopravna redovna članica Mreže udruga Zagor može postati udruga mladih ili za mlade koja ispunjava određene uvjete. Uvjeti za Punopravno članstvo u tekućoj godini ovisi o ispunjavanju uvjeta u prošle dvije godine. Uvjeti su: minimalno dvije godine surađivala na provođenju projekata i/ili aktivnosti Mreže udruga Zagor (sudjelovanje na radionicama, javnim tribinama i ostalim aktivnostima koje organizira Zagor i/ili partnerstvo na projektima), u prošloj godini: sudjelovanje po minimalno jedan predstavnik članice na svakom sastanku i Skupštinama. Uvjeti članstva ujedno su i obveze članica uz: čuvanje poslovnih tajni, doprinos ugledu udruge svojim radom u Mreži udruga Zagor te poštivanje odredbi zakona, Statuta i općih akata Mreže udruga Zagor. Svaka članica može iz Punopravnog članstva prijeći u Pridruženo članstvo.

Pridružena članica Mreže udruga Zagor može postati svaka udruga, posebice udruga mladih i za mlade koja ispunjava određene uvjete. Uvjeti za Pridruženo članstvo: sudjelovanje minimalno jednog predstavnika na aktivnostima udruge i/ili partnerstvo na projektima te sastancima. Pridružene članice nemaju pravo odlučivanja, ali imaju pravo savjetovanja. Uvjeti članstva ujedno su i obveze članica uz: čuvanje poslovnih tajni, doprinos ugledu udruge svojim radom Mrežudruga Zagor te poštivanje odredbi zakona, Statuta i općih akata Mreže udruga Zagor. Udruga mladih ili za mlade može iz Pridruženog članstva prijeći u Punopravno članstvo i obrnuto. Udruga koja nije udruga mladih ili za mlade može postati samo Pridružena članica. Uvijeti vrijede kao i za druge pridružene članice uz uvijet da za korisnike svojih vlastitih aktivnosti uključuju mlade. Detaljne uvjete o pridruženom članstvu donosi Skupština i objavljuju se na službenoj mrežnoj stranici Mreže udruga Zagor.

Počasni član Mreže udruga Zagor može biti fizička osoba, institucija ili udruga koja nije registrirana na području Krapinsko-zagorske županije, a svojim je radom pomogla razvoju Zagora. Počasni član može biti svaka fizička osoba, ustanova, institucija ili organizacija s područja Krapinsko-zagorske županije i Republike Hrvatske koja je pomogla razvoju i radu Mreže udruga Zagor. Počasni član ima savjetodavnu funkciju. Uvjeti članstva ujedno su i obveze članica uz: čuvanje poslovnih tajni, doprinos ugledu udruge svojim radom u Mreži udruga Zagor te poštivanje odredbi zakona, Statuta i općih akata Mreže udruga Zagor.

Nova članica Mreže udruga Zagor može postati svaka udruga mladih i za mlade s područja Krapinsko-zagorske županije koja planira sudjelovati ili provoditi projekte Županijskog programa djelovanja za mlade ili surađivati na provedbi projekata zajedno s članicama. Ulazak novih članica u Mrežu udruga Zagor obavlja se sljedećim postupkom: dostavlja se pismena zamolba o pristupanju. Odluku o pristupanju donose Punopravne redovne članice konsenzusom. Odluka se može donijeti na sastanku, Skupštini ili putem elektroničke pošte (o čemu se ispisuje transkript kao dokaz). U slučaju primanja u članstvo, nova članica dostavlja u ured Mreže udruga Zagor  potpisanu pristupnicu, kopiju rješenja udruge, kopiju osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje, kopiju Statuta i odluku Skupštine o pristupanju Mreži udruga Zagor. Ulaskom u članstvo, nova članica postaje Pridružena članica sve dok ne ispunjava uvjete za Punopravno članstvo. U slučaju da udruga nije udruga mladih ili za mlade ali za korisnike svojih vlastitih aktivnosti imaju mlade, postupak za učlanjenje je isti uz napomenu da ova udruga ne može postatiti Punopravnom članicom. 

Odluku o Punopravnim članicama, Pridruženim članicama i Počasnim članovima donosi Koordinacija. Evidenciju o redovitosti i uvjetima članstva vodi Koordinator koja revidira članstvo prije prvog sastanka/Skupštine na početku svake godine.

Osnivačice i članice Mreže udruga Zagor

Osnivačice i članice:

 1. UDRUGA MRAZ IZ ZABOKA
 2. BEDEKOVČANSKA UDRUGA MLADIH IZ BEDEKOVčINE
 3. STUB-KLUB IZ DONJE STUBICE
 4. HUMSKA UDRUGA MLADIH IZ HUMA NA SUTLI
 5. SEP IZ DESINIćA
 6. KUMROVEčKA UDRUGA MLADIH IZ KUMROVCA
 7. UDRUGA MLADIH FENIKS IZ OROSLAVJA
 8. UDRUGA PETROŽE IZ KRUŠLJEVOG SELA
 9. SKUPINA KRAPINSKIH ALTERNATIVACA IZ KRAPINE
 10. UDRUGA KRIK IZ KRAPINE
 11. REGENERATOR IZ ZABOKA
 12. KLUB MLADIH KONJŠčINA IZ KONJŠčINE
 13. UDRUGA POKRENI SE IZ KRAPINE
 14. LEO KLUB ZAGORJE IZ KRAPINE
 15. UDRUGA MLADIH VITA IZ KRAPINSKIH TOPLICA

Udruge Infodrom i Zefra nisu više registrirane.

Partneri i suradnici
 • Krapinsko-zagorska županija
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina
 • Centar za prevenciju ovisnosti KZŽ
 • Obiteljski centar KZŽ
 • Gimnazija A.G. Matoša Zabok
 • Srednja škola Zlatar
 • Policijska uprava Krapinsko-zagorska
 • Centar za civilne inicijative
 • Sportske igre Split
 • Crveni križ Zabok
 • Zagorska razvojna agencija d.o.o.
 • Knjižnica K.Š.Gjalskog Zaboka
 • Volonterski centar Zagreb
 • CESI Zagreb
 • ACT grupa
 • Udruga za održivi razvoj Hrvatske Koprivnica
 • Pučko otvoreno učilište Varaždin
 • Udruga obitelji osoba stradalih u prometu
 • Općina Bedekovčina
 • Općina Krapinske Toplice
 • Osnovna škola K. Š. Gjalski Zabok
 • Grad Zabok
 • Društvo naša djeca Zabok
 • Udruga ZAMISLI
 • Društvo psihologa Krapinsko-zagorske županije
Sponzori i donatori
 • Europska unija
 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
 • Krapinsko-zagorska županija
 • Co-operation Netherlands Foundations for Central and Eastern Europe
 • Agencija za mobilnost i programe Europske unije
 • Erste Banka Zabok
 • Zaklada Zamah
 • Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
 • Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske
 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
 • Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 • Ured za udruga Vlade Republike Hrvatske

Donatori

Mreža udruga Zagor je korisnica institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge